CA

 

 ALLEMEERSCH Marc

Président

ALLEMEERSCH

Marc

Responsable formation MF/MN

0475.45.60.48

 HIERNAUX Marc Vice-Président HIERNAUX

Marc

0475.46.09.65

 

 SCHOUPS JOHAN2 Trésorier SCHOUPS

Johan

0477.75.73.61

 CIRINO Paul 4 Secrétaire CIRINO

Paul

0475.42.47.31

 LYCOPS Marc Administrateur LYCOPS

Marc

Responsable Internet

0473.81.68.62

 RICHARD J-P Administrateur RICHARD

Jean-Pol

Responsable cours AMB

0479.955.026

 

 VANDEN EIJNDE Serge Administrateur VANDENEIJNDEE

Serge

Responsable cours DAN

0471.92.32.86

 RASQUINET Michel Administrateur RASQUINET

Michel

Responsable cours AMB

0475-65.08.47

  Administratrice GODIN
Sylviane
0475.87.99.95

 

Ben

WebMaster

BENOIT

Christian

0479.25.81.96